top of page
Nan Modil 2 an nou pwal wè ansanm Teknik ou ka itilize pou ou kapab chèche pwodwi pou ou vann sou amazon . nou pwal wè avan fason pou kreye yon list - apresa itilize yon ansanm metod pou ou kapab valide lis sa a. 

Modil 2 Download PDF 

pandan ke ou ap prepare ou pou ou lanse Biznis ou sou Amazon li enpotan pou ou konen Konbyen sa ap koutew pou ou vann yon grenn pwodwi sou amazon - sa ki ap ede ou pi rasyonèl lew ap fè chwa  pwodwi yo sou amazon . se pou sa nan premye kou nan modil 3 a nou enimere tout frè yo pou ou , sa ap edew tou deside si ou ap fè FBA ouswa FBA . 
Video 1 

Modil 3 Download PDF 

Van sou amazon an tan ke vandè , ou dwe konnen ki model kew pwal itilize pou ou kapab fè akizisyon pwodwi ou - sa fè pati de model biznis ou an . Nan modil sa  nou pwal wè ki Biznis model ke ou dwe itilize pou komanse vann sou amazon - kiyes kap plis benefik pou ou 

Download PDF Amazon Biznis Model 

Video 1  Amazon Private label

Video 2 Amazon Wholesale 

Video 3 Amazon Abittrage

Twouve founisè  pou ou achte pwodwi de kalite se yonn nan pati ki plis enpòtan nan biznis amazon lan , paske siw pa vann bon kalite pwodwi , ou pwal gen move review , kliyan pwal retounen pwodwi yo achte , sa ki ap gen enpak negatif sou biznis ou . Nan modil sa nou pwal wè  konsiderasyon ou dwè fè ak tekni ou dwe itilize pou ou filtre founisè de kalite . nan dexyem videyo a nou pwal wè koman pou kontakte epi achte nan men founisè

Download PDF Amazon alibaba

Video 1,  intwo Alibaba

Video 2,  Tekni pou Chwazi bon Founisè Pratik 

Video 3,  Premye Kontak ak founisè/ demand Quotation

Download PDF mesaj pou voye bay founisè

Video 4,  Shipping Metod

Download PDF Shipping tèm ak metòd

Video 5, Konpwann Bar Kod amazon yo

Download PDF Amazon Bar code 

Liste pwodwi sou Amazon kapab parèt yon tach ki fasil , men ou dwe fèl fason ki enfome pou ke listing ou kapab apwouve . nan Videyo sa yo nou fè yon intwodiksyon de Listing la , de kisaw dwe konnen avan ou komanse  , apresa nou prezante diferan scenario listing , senaryo ke li pwobab pou ke ou rankontre . swiv videyo yo pou ou kapab komanse ak Listing pa ou an 

Video 1,  Liste Yon pwodwi Saw dwe konnen 

Video 2,  Liste Yon pwodwi de mak , Error Code Fè demand Pou vann li

Video 3, Liste Pwodwi ke ou achte sou Alibaba , ouswa lòt founisè

Video 4, Shipping Pwodwi ou bay Amazon (FBA) 

Video 5, Shipping pwodwi ou voye bay Kliyan an (FBM)

Videyo 6, Itilize Amazon Revenue Calculator pou ka Kalkile maj pwofi ou 

bottom of page