top of page

KAWA yon platfòm Anliy pou revolisyone Fòmasyon a distans an Ayiti
Nan yon peyi kote aksè a ledikasyon souvan difisil akoz baryè lang ak aksè a teknolojik ki limite, yon van chanjman ki reprezante yon revolisyon ap soufle. Ann mete ansanm pou nou akeyi KAw Academy, ki reprezante gwo van chanjman sa a nan domèn ledikasyon  ayisyen an.

Kaw Academy Pran nesans apati Kou anliy ke Antreprenè Mike Bellot te mete disponib kite rele Mike Master Class, ki te lanse  nan mwa Janvye 2024 la nan objektif pou bay aksè ak jèn peyi nou yon bourad sou antreprenarya. Angajman sila te pèmèt plis ke 35,000 jèn aprann antreprenarya epi resevwa sètifika yo nan premye klas lan, nan selman yon mwa. Fas a angouman sa a , Antreprenè Mike Bellot ak ekip li ak soutyen kominote li kreye nan premye kou an te pran reyisit sa tankou on siyal ki mande on entèvansyon byen rapid e nesesè. Se konsa, KAw Academy te rive kreye , nan lide pou ofri plis kou nan divès domèn , nan yon anviwònman aprantisaj ki plis enklizif. 

Nou Chwazi non KAW la , paske li se Zwazo ki plis intelijan nan espès li an , ki gen kreyativite lakay li , epi ki gen kapasite pou repwodwi yon tach kew te montrel men non selman sa , li kapab itilize fason pali pou jwenn menm rezilta a .


Vizyon an se demokratize aprantisaj tout kote nan mond lan komanse pa Ayiti, fè li aksesib pou tout moun, kèlkeswa kote yo abite, sitiyasyon ekonomik yo, oswa orijin yo. Kaw Academy nan yon misyon pou tranfòme lavi moun gras ak yon edikasyon ki aksesib. Aksè a bon jan kalite edikasyon ka transfòme lavi ak louvri pòt pou anpil opòtinite. Se poutèt sa gen angajman ki pran pou kraze baryè yo epi bay solisyon aprantisaj inovatè pou tout kouch moun atravè  lemond.

Inovasyon Teknolojik: Anplis de platfòm Wèb yo a , yo fè Itilizasyon intèlijans atifisyèl ak teknoloji chatbot, pou bay kou yo atravè WhatsApp, yon platfòm ke plis ke 3 milyon Ayisyen ap itilize , sa ap pèmèt yo simonte defi alnafabetizasyon dijital la ak rive touche plizyè milyon de itilizatè. Tout kou yo a fèt an kreyòl pou asire etidyan yo aprann nan lang matènèl yo , yon lang ke yo konpwann byen.


Kit ou se yon elèv k ap chèche elaji konesans ou, yon pwofesyonèl k ap chèche amelyore konpetans li, oswa yon òganizasyon ki vize amelyore fòmasyon anplwaye li yo, Kawa  la pou sipòte ou a chak etap nan chemen an. Platfòm lan ofri yon pakèt kou, materyèl aprantisaj entèaktif, ak eksperyans aprantisaj pèsonalize pou satisfè bezwen inik ak objektif ou yo.


Sipòte nou nan misyon pou kreye yon mond kote chak moun gen opòtinite aprann ak grandi, san konsidere sikonstans yo. Ansanm, nou pral deblokke pouvwa edikasyon an ap bay moun, pouvwa pou yo devlope plen potansyèl yo avèk KAWA.


Swiv Kaw Academy sou tout rezo yo pou Konnen lè kou yo ap disponib


4,672 views12 comments

12 commentaires


M. Bellot,

Bon travay nan inovasyon teknolojik la pou fòmasyon jenerasyon Ayiti nan sektè ledikasyon a distans nan syèk nimerik la.

J'aime

Bonswa, Mwen te swuiv fomasyon sou entreprenarya m pa Jann jwenn setifika, komanw ka edem

Silvouplè

J'aime


Super Mr Mike


J'aime

Bon travail mesye Mike

J'aime
bottom of page